Modele demokracji wos powtórzenie

Polska Dopiero kształtuje fondement enty demokracji. Stosunkowo OD Niedawna żyjemy w tym ustroju. Wiele pracy Czeka kolejne ekipy rządzące, par w Naszym kraju Prawo było dobrze skonstruowane i skuteczne. Moim Zdaniem potrzeba Nam czasu i sporogènes wysiłku ALE bez wątpienia poniesienie Tego trudu przyniesie wymierne korzyści Zarówno dla państwa, Jak i jego obywateli. Była Pierwsza, zapozątkował ją Solon w VI w. p.n.e. zgodnie z zasadami demokracji ateńskiej Prawo wyborcze przysługiwało dorosłym mężczyznom, którzy ukończyli 20 lat. Musieli być rdzennymi obywatelami Aten. Najważniejsze Jednak było à, że musieli à być Ludzie wolni. W Atenach panowała Demokracja bezpośrednia, co dawało każdemu Prawo osobistego je bezpośredniego uczestnictwa w sprawowaniu władzy.

Za kolebkę demokracji uznawane są starożytne Ateny. Mieszkańcy Tego ówczesnego miasta-państwa stworzyli Reguły tzw. demokracji bezpośredniej. Zbierali się na agorze (rynku) w celu omawiania ważnych spraw o charakterze politycznym. Wszystkie decyzje podejmowali na podstawie wyników głosowań. Ateńczycy wybierali urzle ników na swoich przedstawicieli upoważnionych do sprawowania władzy w ich imieniu i tym samym DB ich Interesy. Mimo, że w XVI wieku Nasz kraj był monarchią à funkcjonowała w NIM z powodzeniem specyficzna odmiana demokracji. Król nie mógł podjąć żadnej istotniejszej decyzji bez wyrażenia zgody przez szlachtę, której reprezentanci systematycznie spotykali się na sejmikach. Za Kolejny przejaw demokracji Można uznać także Introduction po czasach panowania dynastii jagiellonów wyboru maîtres na zasadach tzw. “wolnej elekcji”, CZYLI zwyczajnie w drodze Dopiero wyborów, których Prawo uczestnictwa posiadał niemal Każdy szlachcic.

Nowy Król był zobowiązany ne respektowania pewnych Zasad. W Ten sposób narodziła się w Polsce tzw. szlachecka Demokracja. Nazwa wzięła się stąd, że Tylko je wyłącznie wyraz społeczeństwa przedstawiciele w posiadali czynne i Bierne Prawo wyborcze. Mieszczanie i Chłopi nie Mieli NIC do powiedzenia. Stan Ten stopniowo zaczął ulegać zmianom OD latest XVIII wieku, Gdy uchwalono konstytucję 3-ego Maja. III. 5. Problemy je zagroźenia Współczesnej demokracji prawne zasady działania Współczesnej demokracji: Wpływ na rozwf demokracji burżuazyjnej Mia ł twórca trójpodziału władzy-monteskilé. Nie Mniejszy Wpływ Mia ł J.J.

Rousseau, qui był zwolennikiem wykonywania społecznej jako źródła powstanie państwa. Demokracja burżuazyjna gwarantowała suwerenność NARODU. Władzę sprawowano z woli je przyzwolenia NARODU. Rozwijały się gwarancje Praw Obywatelskich. Zaczęły się pojawiać Takie pojęcia Jak Wolność sumienia, Wolność wyznania, Wolność słowa, nietykalność osobista, równość wobec prawa. Konstytucja Stała się gwarantem i fondements ENTEM porządku publicznego. Powoli rozpoczynały swoją działalność partie polityczne, jako reprezentanci społeczeństwa. Doszło ne zwiększenia liczby obywateli, którzy byli uprawnieni do głosowania-pojawiło się Prawo wyborcze dla kobiet. Jest największym zagrożeniem dla demokracji. Jego istotą jest wszechobecność nous wszelkich przejawach życia Społecznego.

Państwo Takie posługuje się powszechną indoktrynacją. Usiłuje na tous sposoby wpoić ludziom swoją ideologię poprzez stosowanie propagandy. Władza dodaje się na Mity, historię i ideologię eksponującą cele socjalne i narodowościowe. Władza w państwie totalitarnym skupia się w mains jednej partII. Nie ma podziału władzy, nie ma opozycji. Próbuje się podporządkować obywatela władzy, stode ąc do Tego celu Cały système kontroli policyjnej, często opartej na terrorze. Uniformizuje się Życie Społeczne, ideologię monopolizuje, wprowadza zbiorową odpowiedzialność. Gospodarka jest sterowana centralnie. -władza legalna, opierająca się na przekonaniu, iż rządzący zdobyli je sprawują władzę na Mocy istniejącego prawa jest Ustawa, która reguluje zasady, procedury i Warunki przeprowadzania wyborów.